1. TARAFLAR

İşbu Ticari İş Birlikteliği Sözleşmesi (Sözleşme”) [.] tarihinde (İmza Tarihi”) Çengelköy Mah. Mehmet Gümüşay Sokak No:8 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde mukim MEDİCİNE Yazılım A.Ş (Doktor Çağır”) ile [.] adresinde mukim [.] (Hekim”) arasında aşağıdaki koşullarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme kapsamında, Doktor Çağır ve [.] birlikte (Taraflar”) ve ayrı ayrı (Taraf”) olarak anılacaklardır.

 1. TANIMLAR

Aşağıdaki kelimeler Sözleşme kapsamında başka şekilde tanımlanmadıkça veya metnin içeriği başka bir anlamı gerektirmedikçe, karşılarında yazılı anlamlara gelecektir:

Hizmet Alan Kullanıcı : Doktor Çağır sistemine üye olan, evde muayene hizmetinden yararlanmak isteyen ve her halükârda 18 yaşını aşmış gerçek kişileri ifade etmektedir.

Web Sitesi : https://www.doktorcagir.com/ alan adlı internet sitesini ifade etmektedir.

Mobil Uygulama : Mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen Doktor Çağır uygulamasını ifade etmektedir.

Platform : Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden erişilebilen, Doktor Çağır’ın Hizmet Alan Kullanıcı ile Hekimi bir araya getirmek için erişime açtığı platformu ifade etmektedir. 

Hekim Sözleşmesi : Hizmet Alan Kullanıcı ile Hekim arasında, evde muayene hizmeti alınmasına ilişkin olarak akdedilecek sözleşmeyi ifade etmektedir.

 1. KONU

Sözleşmenin konusu, Doktor Çağır ile Hekim arasında yürütülmesi planlanan, Hekimin Hizmet Alan Kullanıcılara sağlayacağı muayene hizmetine Doktor Çağır’ın sağlayacağı aracılık ile ilgili ticari iş birlikteliğine dair ilişki (İlişki”) hakkında, Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAİR TEMEL PRENSİPLER
  1. Genel Beyan, Hak ve Yükümlülükler
   1. Doktor Çağır, Sözleşme kapsamında, Hekimin Hizmet Alan Kullanıcı ile arasında imzalayacağı Hekim Sözleşmesine Platform vasıtası ile aracılık etme yükümlülüğü altına girmektedir.
   2. Hekim, muayene karşılığında hak kazanacak olduğu ücret içerisinden, sağladığı Platform vasıtası ile Hekim Sözleşmesine aracılık ettiği için Doktor Çağıra 5. maddede düzenlenen aracılık ücretinin ödenmesini kabul etmektedir.
   3. Hizmet Alan Kullanıcı ile Hekim arasında akdedilecek Hekim Sözleşmesine Doktor Çağır hiçbir suretle taraf olmayacak; Doktor Çağır, herhangi bir şekilde anılanlar arasında doğan uyuşmazlıklara taraf edilemeyecektir. Bahse konu Hekim Sözleşmesi ile Sözleşme arasında bir uyuşmazlık olması durumunda ise Sözleşme hükümleri esas alınacaktır.
   4. Hekim Sözleşme ile belirlenen asgari muayene ücretinin altında bir ücretle muayene hizmeti veremezler. Buna göre; hekim muayenesi için minimum 500 TL (BeşYüzTürkLirası), uzman hekim muayenesi için minimum 600 TL (AltıYüzTürkLirası), doçent hekim muayenesi için minimum 900 TL (DokuzYüzTürkLirası), profesör hekim muayenesi için minimum 1200 TL (BinİkiYüzTürkLirası) ücret belirlenmelidir. Belirlenen ücretin azami bir sınırı söz konusu değildir.
   5. 4.1.4.te belirtilen ücret, Doktor Çağır’ın iş birliği yaptığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalardan olan IYZICO aracılığı ile, kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hekime ödenecektir. İşbu ödeme, Hekim onayının ardından belirlenen ücretin Platform üzerinden, IYZICO aracılığı ile ödenmesi şeklinde gerçekleşecektir.
   6. Hizmet Alan Kullanıcı, Hekime, Hekim’in sistemde online olduğu süre boyunca, muayene talebini iletebilecektir. Hizmet Alan Kullanıcı’nın Hekim Sözleşmesi kurulması ve bu bağlamda muayene talebi, talebin oluşturulmasını takip eden 5 (beş) dakika içerisinde yanıtlanacaktır. Hizmet Alan Kullanıcı’nın muayene talebi, Hekim tarafından kabul edilebilecek yahut reddedilebilecektir. İlgili süre içerisinde yanıtlanmayan talepler Hekim tarafından reddedilmiş sayılacaktır.
   7. Hekim Sözleşmesi dahilinde oluşturulan ve Hekim tarafından kabul edilen muayene talebi; Hekim henüz muayenenin gerçekleştirileceği yere varmamış ise Hizmet Alan Kullanıcı tarafından uygun bir gerekçe gösterilerek geri alınabilir. Bu durumda Hizmet Alan Kullanıcı’nın ödemiş olduğu ücret geri iade edilecektir. 
   8. Hekim, Doktor Çağır platformu üzerinden ve Doktor Çağır’ın sunduğu altyapılardan yararlanarak bir araya geldiği Hizmet Alandan, ilgili bedeli, belirtilen ödeme şekli dışında başka bir yoldan kabul etmeyeceğini, Doktor Çağır’ı hiçbir suretle aradan çıkarmaya çalışmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde Hekim, Doktor Çağıra normal koşullarda ödemekle mükellef olduğu komisyon miktarını, ileride kararlaştırılacak ücret yahut elde edilecek gelirden, Doktor Çağıra derhal ve defaten, herhangi başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın ödeyeceğini, böylesi bir ödemenin geçerli bir ödeme olacağını ve bu hususta Doktor Çağıra başkaca bir talep ileri sürmeyeceğini, Doktor Çağır’ın böylesi bir durumda kendisine Platformdan çıkarma cezası verebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
   9. 4.1.9.Hekim, Platform üzerinden hizmet vermeyi planladığı 3 (üç) ilçe seçmek, her ay en az 1 (bir) makale kaleme almak, muayene süreçlerinde her daim standart doktor çantası ile teşrif etmek ve Platform nezdinde her ay (toplamda) en az 24 (yirmidört) saat çevrimiçi bulunmak durumundadır. Bahse konu makale ve süre limitini aşamayan Hekim, geçerli bir mazeret göstermesi halinde herhangi bir yaptırım ile karşılaşmayacaktır.
   10. Hekimin Platformda çevrimiçi olması, muayeneye hazır olduğu anlamına gelmektedir. Hekim, çevrimiçi olduğu süre dahilinde, alkol ve keyif verici maddeler kullanmayacaktır.
   11. Hekim Sözleşmesi dahilinde oluşturulan ve Hekim tarafından kabul edilen muayene talebi; Hekim tarafından muayeneden önce geçerli bir mazeret dahilinde iptal edilebilir. Bu durumda Hizmet Alan Kullanıcı’nın onayı ile ilgili muayene için başka bir hekim yönlendirilecektir. Hekim, sunmuş olduğu mazerete dair Doktor Çağıra açıklama yapmak zorundadır. Keyfi olarak iptal edilen muayeneler sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan Hekim münferiden sorumludur.
   12. Hekim, kişisel çıkarlarını Hizmet Alan Kullanıcı ve/veya Doktor Çağır çıkarlarının üzerinde tutamaz. Bu kapsamda, Platform dahilinde erişebileceği hiçbir belgeyi, şahsi menfaati için kullanamaz.
   13. Hekim, birinci, ikinci yahut üçüncü derecen akrabaları ile Hekim Sözleşmesi akdedemez. 
   14. Hekim, Sosyal Medyada, Doktor Çağır aleyhine bildirimlerde bulunamaz. Hiçbir basın organına demeç veremez, röportaj yapamaz.
  2. Muayene Kapsamındaki Yükümlülükler
   1. Hekim, aşağıda yer alan ve Doktor Çağır tarafından Web Sitesi üzerinden de bildirilebilecek kılık kıyafet kurallarına ile genel kurallara uymakla mükelleftir:
 • Muayene esnasında hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giyilmelidir.
 • Kadınlar için; kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile streç kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.
 • Erkekler için; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Sakal bırakılmaz, bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir.
   1. Hekim, Hizmet Alan Kullanıcı’dan hediye istemeyecek, bu hususta herhangi bir imada bulunmayacaktır.
   2. Hekim, Platformun bir parçası olarak, Platform dahilinde hizmet verirken sergilediği davranışların Doktor Çağır’ın ticari itibarı için hayati derecede elzem olduğunu kabul etmektedir. Bu kapsamda, Hekim, toplum içerisinde saygıdeğer bir vatandaş şeklinde hareket edecek, yeterli öz disipline sahip ve saygın davranışlarda bulunacak ve meslek anlamda da basiretli ve profesyonel, etik kurallara saygın bir hekim gibi hareket edecektir.
   3. Muayenenin gerçekleşmesi durumunda Hekim, bahse konu görüşmede asgari olarak 20 (yirmi) dakika hizmet sağlamayı peşinen kabul etmektedir. Bu madde hükmü mücbir sebep hallerinde uygulanmaz.
   4. 4.2.5.Hekim, icra ettiği meslekten tek başına sorumlu olduğu gibi Hekim Sözleşmesi kapsamında sunacağı hizmetlerden de tek başına sorumludur. Esas olan belirlenen hizmetin belirlenen süre ve şartlar ile yerine getirmesi olup hizmetin tam ve eksiksiz sunumu tamamen Hekimin sorumluluğundadır. Bu noktada, Doktor Çağır’ın sunulan hizmete ilişkin bir bilgisi, deneyim yahut uzmanlığı olmadığı hekim tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. İlaveten, Hekim, Hekimin, Hizmet Alan Kullanıcı ile arasındaki iletişimin tamamen kendi hakimiyet ve kontrolünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Hekim, (i) uzmanlık alanının dışında kalan konularda Hizmet Alan Kullanıcı ile sözleşme akdetmesinden, (ii) muayene hizmetini eksik yahut hatalı ifa etmesinden vb. hususlardan kaynaklı olarak oluşabilecek her türlü uyuşmazlıktan Doktor Çağır’ı sorumsuz ve ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hekimin işbu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sebebiyle Doktor Çağır herhangi bir hukuki, cezai ve/veya icrai taleple karşılaşırsa bu talep derhal yazılı olarak Hekime yönlendirecektir. Sözleşme tahtında, Hekim, böylesi taleplerin kendisine ulaşmasını takiben derhal nakden ve defaten Şirketin zararlarını tazmin edeceğini ve bu tür zararların Hekimin hak ve alacaklarından mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
  1. Kurumsal E-mail Hesabı ile İlgili Yükümlülükler
   1. 4.3.1.Doktor Çağır, tamamen kendi inisiyatifi dahilinde, Hekime, Platform dahilinde sunulan aracılık hizmetlerinden daha kolay ve verimli bir şekilde yararlanması ve Hizmet Alan Kullanıcılar ile iletişimin daha kolay kurulabilmesi adına kurumsal bir e-mail hesabı tanımlayabilir. Bu durumda, Hekim, Platform dahilinde sürdüreceği her türlü operasyon ve Hizmet Alan Kullanıcılar ile kuracağı her türlü iletişimi anılan kurumsal e-posta adresi üzerinden yürütmekle mükellef olacaktır.
   2. 4.3.2.Hekim, kurumsal e-posta hesabını kullanırken Doktor Çağır’ın kurumsal itibarına dikkat edecek, bu itibarı sarsacak her türlü iletişimden kaçınacaktır.
   3. 4.3.3.Hekim, anılan kurumsal e-posta hesabını yalnızca Doktor Çağır ile arasındaki ticari iş birliği doğrultusunda kullanacağını, hiçbir şekilde özel amaçları doğrultusunda kullanmayacağı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Hekim, anılan kurumsal e-posta hesabını, özellikle, (i) herhangi bir internet sitesine, mobil uygulamaya vs. abone olmak için kullanmayacak, (ii) şahsi iletişimi için kullanmayacak, (iii) şahsi ticari amaçları için kullanmayacak ve (iv) Doktor Çağır adına bile olsa toplu mesajlaşma vb. ticari elektronik iletiler göndermek için kullanmayacaktır.
   4. 4.3.4.Hekim, kurumsal e-posta hesabının şifresinden ve genel olarak güvenliğinin sağlanmasından, bu e-posta hesabı ile gerçekleştirilecek işlemlerin hukuki sonuçlarından münhasıran sorumludur. İlaveten, hekim, kurumsal e-mail hesabını kullanırken bilgi güvenliği ilkelerine dikkat edecek, kaynağı bilinmeyen e-postaları açmayacak, ekleri bilgisayarını indirmeyecektir.
  2. Diğer Hak ve Yükümlülükler
   1. 4.1.8., 4.1.10., 4.1.14.da yer alan yükümlülüklerin ihlali durumunda, Hekim, Platforma vermiş olduğu kar kaybı da dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı her türlü zararın maddi tazmini kendisine bu konuda iletilecek yazılı bildiriminde verilen süre içerisinde herhangi bir itiraz sürmeksizin gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder. Doktor Çağır, mümkün olduğu ölçüde, uğradığı zararları Hekimin Sözleşme ve Platform kapsamında hak ettiği alacaklardan mahsup etme haklını saklı tutar.
   2. 4.4.2.Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa Hekim tarafından düzenlenecektir. Hekim, Sözleşmede kararlaştırılan ücret neticesinde doğabilecek başta 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuatlar kapsamında düzenlenen vergisel yükümlülüklerinden, vergi mükellefi ve/veya vergi sorumlusu olarak bizzat ve münhasıran kendisi sorumludur. 
 1. ARACILIK ÜCRETİ
  1. Taraflar, Hizmet Alan kullanıcı tarafından ifa edilecek olan ve 4.4. maddede asgari sınırları belirlenmiş olan hizmet ödemesinin 300 (ÜçYüz) Türk lirasına tekabül eden kısmının Doktor Çağıra aracılık ücreti olarak ödeneceği ve anılan aracılık bedelinin gelecekte Doktor Çağır’ın tek taraflı bildirimleri doğrultusunda Sözleşmeye halel getirmeyecek şekilde değişikliğe tabi olabileceği konusunda mutabıktırlar.
 2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
  1. Sözleşme, Sözleşmeye Hekim tarafından elektronik ortamda onay verilmesi ve/veya Sözleşmenin fiziken imza altına alınması ile başlayacak olup Taraflardan birinin 15 (onbeş) gün önceden yazılı bir şekilde bildireceği fesih ihbarı doğrultusunda feshedilene değin yürürlükte kalacaktır. 
  2. Doktor Çağır, Hekimin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde, söz konusu ihlale 3 (üç) gün içinde son verilmesini Hekime yazılı olarak ihtar edecektir. Yazılı ihtara rağmen yükümlülükler yerine getirilmezse, Sözleşme herhangi bir ihtar gerekmeksizin derhal hüküm doğurmak üzere tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir. Sözleşmenin bu yolla feshedilmesi durumunda, Doktor Çağır’ın, uğradığı zararı, Hekimin hak ve alacaklarından mahsup etme hakkı saklıdır.
  3. Doktor Çağır, Hekimin verdiği bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, Kullanıcı hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve işbu durumun Doktor Çağır tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Hekimin Platformu ve Doktor Çağır hizmetlerini işbu Sözleşme hükümleri ve kanuna aykırı şekilde kullanması ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir. Doktor Çağır’ın Sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını kullanması halinde, Hekimin diğer bir Kullanıcı ile hali hazırda yürürlükte olan bir ilişkisi varsa, Sözleşmenin feshi işbu hizmet ilişkisine etki etmeyecektir.
 3. GİZLİ BİLGİ
  1. Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi”, Taraflar’ın birbirlerinden doğrudan veya dolaylı şekilde elde ettiği/edeceği, kendisine açıklansın ya da açıklanmasın; diğer Taraf’ın tüm iş, projeleri, hissedarlık yapısı, işleyişi, müşterileri, kullanıcıları, telif hakları, patent, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yenilik, kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mühendislik verileri, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler, diğer Tarafa ifşa edilen her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teknik, ekonomik, idari, finansal (mali) ve hukuki yazılı veya sözlü bilgiler anlamına gelmektedir. Bunlarla sınırlı olmama koşulu ile Taraflar’ın yöneticileri, personelleri, temsilcileri veya mali ve hukuk danışmanı tarafından hazırlanan ve söz konusu bilgileri içeren, yansıtan veya onlardan sağlanan tüm belgeler ve diğer bilgiler de Gizli Bilgi” sayılmaktadır.
  2. Taraflar, Gizli Bilgileri Sözleşmenin ifası amacı dışında bir sebeple kullanmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
  3. Taraflar arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi veya Sözleşmenin feshi halinde dahi yukarıda işbu maddede belirtilen gizlilik ve kullanmama mecburiyetleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  4. Taraflar, Sözleşme ile üstlendikleri gizlilik ve kullanmama taahhütlerinden herhangi birini ihlal edecek olursa, diğer Taraf’ın bu nedenle uğrayacağı zararları tazminle mükellef olacaktır.
 4. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Hekim Doktor Çağır’ın yazılı onayı olmaksızın Sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devir veya temlik edemez.

 1. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

Sözleşme, Taraflar tarafından daha önce varılan bütün yazılı ve sözlü mutabakatların yerine geçer. Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave, çıkartma veya iptal Taraflar’ın imza sirkülerlerinde yer alan yetkilileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır. 

 1. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü yazışma ve tebligat, Taraflar’ın takdirine bağlı olmak üzere Web Sitesi yahut Mobil Uygulama üzerinden Hekimin bildirilmiş olduğu e-posta adresi üzerinden veya Doktor Çağır’ın Sözleşmenin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Hekimin beyan etmesi halinde bu adrese yapılacaktır. Tebligat Kanunu hükümleri ve uygulanacak hukuk kapsamındaki diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla ya da e-posta adresi üzerinden bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacak ve yapılan tebligat geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır. 

 1. MÜCBİR SEBEP
  1. Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali (Mücbir Sebep”) olarak değerlendirilecektir.
 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, 
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Web Sitesine erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • Web Sitesine erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza.
  1. Mücbir Sebep sonucunda, taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, Mücbir Sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini Mücbir Sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.
  2. Mücbir Sebeplerle Taraflar’ın edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.
 1. MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ

Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan, ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirileceği konusunda mutabıktırlar.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. Taraflar, Sözleşmenin Türk Hukukuna tabi olduğunu ve Sözleşmeden doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  2. Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta e-mail, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup ayrıca Doktor Çağırin ticari defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.
 2. SON HÜKÜMLER, İMZA 

Taraflar’ın, Sözleşme kapsamındaki haklarını tamamen veya kısmen kullanmaması, herhangi bir şekilde bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.